Huệ đâu chỉ mang một màu xanh mát, Huệ trong mắt em còn chất chứa bao nỗi niềm.